{ Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; } ?
Hotelier logo

Hotelier objedinjuje rad recepcije i ostalih uslu?nih, naplatnih, proizvodnih i magacinskih mesta i na taj na?in olak?ava i modernizuje poslovanje hotela. Informacioni sistem je organizovan po modulima koji pokrivaju razli?ite poslovne procese i na taj na?in se lako prilago?ava razli?itim tipovima hotela (turisti?ka destinacija, gradski hotel, planinsko odmarali?te, kongresni turizam, banja, wellness, sport).

Povezano poslovanje svih sektora u hotelu

  • UPRAVLJANJE SME?TAJNIM KAPACITETIMA
  • BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER
  • NAPREDNI POS ZA RESTORANSKO POSLOVANJE
  • KONTROLA MATERIJALA I ZALIHA
  • VO?ENJE I ODR?AVANJE DOMA?INSTVA
  • INTEGRACIJA SA DRUGIM SISTEMIMA U HOTELU – TELEFONSKA CENTRALA, ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV
  • POSEBAN MODUL ZA USTANOVE KOJE NUDE USLUGE LE?ENJA U SVOM PROGRAMU
  • KREIRANJE IZVE?TAJA I STATISTIKA
Želim da dobijem ponudu za svoj hotel

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i hotelier@2dsoft.com